JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

W Wielkim Po¶cie Ko¶ció³ podejmuje ciê¿k± walkê o dusze ludzkie, o powrót ³aski u¶wiêcaj±cej, o nowe ¿ycie z Bogiem.


Ko¶ció³ pragnie, aby¶my zmartwychwstali, tak jak Chrystus zmartwychwsta³.

Wicej