JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


RozwiBóg mo¿e uczyniæ w naszym kierunku tysi±c kroków, ale ten jeden w Jego kierunku - ten musimy zrobiæ sami.
Wicej