JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

¦wieccy chrze¶cijanie s± do tego powo³ani, ¿eby Ko¶ció³ uobecniaæ i czyniæ go skutecznym w tych miejscach, gdzie mo¿e on tylko przez nich pozostaæ sol± ziemi.


Oni stanowi± Ko¶ció³ w jego codziennej egzystencji w ¶wiecie.
Boles³aw Kominek: Ko¶ció³ po Soborze, TUM, Wroc³aw, 2003, s.101

Wicej