JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Cz³owiek tylko wtedy i tak d³ugo zamkniêty jest przed Bogiem, jak d³ugo brakuje na jego ustach tych s³ów: "Ojcze, zgrzeszy³em przeciwko Tobie".


A nade wszystko, jak d³ugo brakuje ich w jego sumieniu, w jego "sercu".
Serce w jêzyku biblijnym oznacza ludzkie, duchowe wnêtrze, oznacza w szczególno¶ci sumienie.

Wicej