JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi


Jestem zupe³nie pewna, ¿e nie ma Boga. Znaczy to, ¿e nic rzeczywistego nie odpowiada temu, co mogê pomy¶leæ, gdy wymawiam to imiê. Ale to, czego nie mogê pomy¶leæ, nie jest z³udzeniem.


"Si³a ci±¿enia i ³aska"

Wicej