JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi


Za wszystko, co pstrokate, chwa³a niech bêdzie Panu -


(...)
On wci±¿ pocz±tek daje, Ten, czyje piêkno jest wieczne:
Jemu niech bêd± dziêki.

(Wybór poezji, t³umaczy³ Stanis³aw Barañczak, Znak 1981).

Wicej