JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi


¯y³em z wami -
cierpia³em i p³aka³em z wami.
Nikt mi, kto szlachetny,
nie by³ obojêtny.Dzi¶ was rzucam i dalej idê w cieñ - z duchami -
(...)
Jednak zostanie po mnie ta si³a fatalna,
Co mi ¿ywemu na nic... tylko czo³o zdobi -
Lecz po ¶mierci was bêdzie gniot³a niewidzialna,
A¿ was, zjadacze chleba - w anio³ów przerobi.

Wicej