JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Nic tak nie odurza serca niezdolnego do zdrady, jak pos±dzenie o ni±.
Wicej