JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Najgorszym naszym grzechem wobec bli¼nich
nie jest nienawi¶æ,
ale obojêtno¶æ.
Wicej