JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Prawdziwa przyja¼ñ polega na tym, ¿eby pozwoliæ przyjacielowi byæ tym, kim jest i kim chce byæ, pomagaj±c mu z ca³± delikatno¶ci± byæ tym, kim byæ powinien.


Nie wiem, kim jest ten autor, ale podoba mi siê jego zdanie. Jednak dla jasno¶ci czytelnik powinien mieæ w sobie g³êbokie przekonanie o wzorcu, wed³ug którego wie siê, kim siê byæ powinno).

Wicej