JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Delikatnie cyzelowana, troskliwie - tak jak dzie³o sztuki - pielêgnowana przyja¼ñ, to szczyt wszech¶wiata.
Wicej