JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Nie mo¿na pytaæ
¿ycia o sens,
mo¿na tylko samemu
sens mu nadaæ.
Wicej