JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Trzeba byæ mocnym, aby staæ sie wielkim: oto nasza powinno¶æ. ¯ycie jest walk±, z której nie mo¿emy siê wycofaæ, lecz w której musimy zwyciê¿yæ.


Rady-zachêty Ojca Pio z Pietrelciny,
Foggia 1965, s.33


Wicej