JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

S³owo, kiedy siê je ¶piewa, przenika do g³êbi duszy.


Jestem przekonany, ¿e m³odzi ludzie, unikaj±cy dzisiaj ko¶cio³ów, przychodziliby do nich, gdyby odnajdywali tajemnicê, która powinna w nich panowaæ.

Wicej