JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Pokój królestwa [Bo¿ego] jest pokojem
p³yn±cym z ufno¶ci
w ostateczne zwyciêstwo sprawiedliwo¶ci i dobra;


tego, co w nas jest Bo¿e, nad tym, co w nas jest ska¿one i z³e. Jest on postaw± heroiczn± i czynn±, jest d±¿eniem i dzia³aniem, mo¿e siê w nim mie¶ciæ nawet oburzenie i bunt(...) O ten narastaj±cy pokój, który rodzi sie z "miecza", z czynu, w walce, lecz w którym nie ma nienawi¶ci, musz± siê modliæ zw³aszcza ci, którzy poznali niszcz±ce dzia³anie zamêtu i bez³adu.
Listy do przyjaciela, Znak 1987, s. 159.

Wicej