JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Na Kalwarii,
jednocz±c siê z ofiar± Syna,
Maryja wnosi w dzie³o zbawienia swój macierzyñski wk³ad,


który przyjmuje postaæ bolesnego porodu - porodu nowej ludzko¶ci.
(Katechezy o Maryi,63,3)

Wicej