JAN PAWE£ II:

Ka¿dy musi byæ przygotowany

do tego, ¿e stanie

przed Panem i Sêdzi±.


Rozwi

Je¶li siê chce uczestniczyæ w ¿yciu Chrystusa, trzeba wraz z Nim przej¶æ ¶mieræ krzy¿ow±:


podobnie jak On ukrzy¿owaæ w³asn± naturê przez umartwienie i zaparcie siê siebie oraz wydaæ siê na ukrzy¿owanie w cierpieniu i ¶mierci, tak jak je Bóg ze¶le czy dopu¶ci.
(Siostra Benedykta od Krzy¿a (Edyta Stein: "Wiedza Krzy¿a")

Wicej